Σκοποί της Ε.Ε.Ε.Σ. είναι:

Η στενή συνεργασία με φοιτητές που σπουδάζουν μαθήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, παρέχοντας τους ένα επιστημονικό πλαίσιο συνεργασίας στην ανάληψη και διεξαγωγή μελετών, επιμορφωτικών δράσεων και ερευνών.

Η αναζήτηση νέων, αποτελεσματικών και σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης αναφορικά με την παροχή Ευρωπαϊκών σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και της διοργάνωσης εικονικών δικών και διαπραγματεύσεων.

Η παροχή συμβουλευτικού έργου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και η διατύπωση σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Η δημιουργία προϋποθέσεων σύσφιξης σχέσεων και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ φορέων που έχουν ενδιαφέρον για τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η υποστήριξη φοιτητών, επιστημόνων και όσων ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο στο ερευνητικό και θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της έρευνας και μελέτης της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η συνεχής πληροφόρηση των μελών της και ευρύτερα της επιστημονικής κοινότητας με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

H συμμετοχή σε πρωτοβουλίες της ΕΕ και άλλων συναφών οργανισμών, σχετικών με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σκοποί της Ε.Ε.Ε.Σ. είναι:

Η επίτευξη των σκοπών της Ε.Ε.Ε.Σ. επιδιώκεται ενδεικτικά με τα εξής μέσα:

Οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, workshops, επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε τρίτες χώρες, μέλη ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκδοση των πρακτικών των παραπάνω ή μέρους αυτών.

Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου, Επιστημονικού Περιοδικού ή Επιστημονικής Εφημερίδας (ηλεκτρονικού ή έντυπου).

Έκδοση βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου και εν γένει συγγραμμάτων, συλλογικών ή ατομικών, καθώς και μεταφράσεων αντιστοίχων ξενόγλωσσων βιβλίων.

Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και γενικά κάθε διαθέσιμου τρόπου ή μέσου προαγωγής των στόχων.

Ευρωπαϊκή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και η εκμετάλλευση των προσφερόμενων εργαλείων, μεθόδων και κονδυλίων της ΕΕ και κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που επιθυμεί την ενίσχυση της δράσης της Ένωσης.

Εκπόνηση μελετών, η υποβολή προτάσεων, η διενέργεια ερευνών και η παροχή επιστημονικής στήριξης.

Δημιουργία δεσμών με αντίστοιχες ενώσεις και συλλόγους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η ανάληψη και υλοποίηση κοινών δράσεων και η σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας για την προώθηση των κοινών στόχων.

Ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της Ένωσης.

Συμβολή στην εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρών, σύμφωνα με το πρότυπο του νόμου 2731/1999 (ΜΚΟ) και στο πλαίσιο που διαμορφώνουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.