Διεύθυνση :

Λυκαβηττού 39-41,  Αθήνα,

Τ.Κ. 10672

Learn how to get the most of the tax system for both corporate and individual income.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Learn how to get the most of the tax system for both corporate and individual income.

Email :

Stay up-to-date and receive professional advice on specific regulatory requirements.

Προδιαγραφές Εγγραφής Μέλους

Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να είναι ικανά προς δικαιοπραξία, και να έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.

⇒Τακτικά μέλη είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη, καθώς και όσοι εγγράφονται ως τέτοια εφόσον πληρούν μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων: α) έχουν Διδακτορικό τίτλο, ή είναι υποψήφιοι διδάκτορες, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σε κλάδους δικαίου που συνέχονται στις αυτό ή σε επιστήμες συναφείς με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, β) έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο στις ως άνω ειδικεύσεις και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε ημερίδες ή συνέδρια ή περιοδικά με θέμα τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Οι ταμειακές υποχρεώσεις των Τακτικών μελών συνίστανται στην εγγραφή (20 ευρώ) και στην ετήσια συνδρομή (20 ευρώ).

Ως Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν διακεκριμένοι φοιτητές σε ευρωπαϊκές σπουδές, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν καμία ταμειακή υποχρέωση, μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου, και δεν μπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Κατά τα άλλα συμμετέχουν κανονικά στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, τηρουμένων των όρων που ενδεχομένως το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει.

Ως Επίτιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν αυτοβούλως ή κατόπιν πρόσκλησης όσοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, άνευ άλλης προϋπόθεσης. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία ταμειακή υποχρέωση. Μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες της, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας.

Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, η οποία υπογράφεται χειρόγραφα ή ψηφιακά, και στην οποία δηλώνεται η συμφωνία με τους όρους του Καταστατικού και η αιτούμενη κατηγορία μέλους. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης από το Δ.Σ. κοινοποιείται στον αιτούντα / στην αιτούσα και ακολουθεί η καταβολή του τέλους εγγραφής και της συνδρομής του τρέχοντος έτους.

Συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας!